Ana Sayfa | DPT Hakkında | İletişim
 

DOLAR
Alış
TL
Satış
TL
EURO
Alış
TL
Satış
TL
 
 
Resmi Gazete
Ticaret Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Aile ve Çalışma Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Sanayi Bakanlığı
Türk Patent Marka Kurumu
Ticaret Sicil Gazetesi
 

KOBİ SÖZLÜĞÜ
 
A - B - C - Ç - D - E - F - G - H - I - İ - J - K - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z
 
Sözlükte Ara :
C Harfinde Ara :
 
 
Cari Oran
Dönen varlıkların kısa vadeli borçları karşılama gücünü gösterir. Döner Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar formülü ile bulunan bu oran ne kadar yüksekse şirket o kadar likit durumdadır. Yani, şirket faaliyetlerinden sonra artı nakit poziyonda ne oranda kalabildiğini gösterir.

Cayma hakkı
Malî bir hak veya ruhsat iktisap eden kimse, kararlaştırılan süre içinde ve eğer bir süre tâyin edilmemişse icabı hale göre münasip bir zaman içinde hak ve salâhiyetlerden gereği gibi faydalanmaz ve bu yüzden eser sahibinin menfaatleri esaslı surette ihlâl edilirse eser sahibi sözleşmeden cayabilir.

CB Deney Belgesi
Elektrikli cihazların belgelendirilmesi ve uygunluk deneyleri ile ilgili IEC sistemine (IECEE-CB Certification Scheme) uygun olarak firma adına, muayene ve deney yapılan her ürün için ayrı ayrı düzenlenen ve üzerinde ürünün ticari markasını, sınıfını, tipini, türünü ve modelini belirten deney belgesidir.CB Deney Belgesi, ilgili deney raporu ile birlikte geçerlidir.Bu Belgeye Sahip Ürünler, Anlaşmaya Taraf Ülke Pazarlarında Serbest Dolaşır.

CE (Confirmite Europeenne-Uygun Ürün Belgesi)
AB üyesi ülkelerde mal ve hizmetlerin serbest dolaşımının temini amacıyla yürürlüğe sokuldu. Aynı zamanda ürünlerin; insan, hayvan ve çevreye zarar vermedikleri anlamındadır. Avrupa standartı ve direktiflerinin uygulama tarihleri, Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğlerle belirtilmektedir. Türkiye açısından da 1 Ocak 2001'den başlayarak AB'ye yapılacak her türlü ihracatta "CE" işareti gerekeceği için yurt içi ticarette zorunlu hale gelecek.

Ciro (Endorsement)
Hak sahibi tarafından değerli evrakın arkasına atılan bir imza veya yazılan bir ifade ile sözkonusu evraktan doğan hakların başkasına devredilmesini sağlayan işleme verilen addır. Ayrıca iş hacmi (turnover) anlamınada gelmektedir. Döner sermaye miktarı x devir sayısı olarak formüle edilmiştir

Ciro
Şirketler için kullanılması durumunda o şirketin iş hacmini ifade eder.

Codex Alimentarius (Gıda Kodu)
Latince bir terim olup, "Gıda Kodu" anlamındadır. Günümüzdeki anlamı ise Codex Alimentarius Komisyonu'nun onayından geçen bütün standartları ve üye ülkelerce derlenmiş tabloları kapsar. Codex Sistemi, dünya ticaretinin geliştirilmesi açısından, ticaretin kolaylaştırılmasının ve uluslararası geçerliliği olan standartların harmonizasyonunun gerekliliğinin anlaşılması üzerine oluşturuldu. Codex Alimentarius Komisyonu: 1962 yılında düzenlenen ortak bir FAO/WHO ortak gıda standardı programını uygulamak için kuruldu. CAC (Codex Alimentarius Commission), FAO ve WHO'nun yardımcı bir kuruluşudur.

Corweb Teoremi
Arz, talebin azalıp çoğalmasını anında izleyemez, ancak gecikme ile uyum sağlayacağı savına dayanır. Bu gecikme 3 tür (düzenli, küçülen ve büyüyen) dalgalanmaya neden olabilir... Corweb Teoremi'nin eleştirileri arasında, arzın bir devre önceki fiyatların belirlediği savına dayanması yer alıyor.

Çapraz Kur
İki yabancı para biriminin bir başka ülkedeki değerlerini göstermek için kullanılan

Çarpanlar Yöntemi
Çeşitli fiyat çarpanlara bakılarak yapılan şirket analizidir

Çek (Cheque)
Görüldüğü zaman ödemesi zorunlu olan ödeme emridir. Çeki imzalayan kişiye "keşideci", tahsil eden kişiye "lehdar", ödeyecek olan kişiye de "muhatap" denir.

Çeki Listesi
Çeki Listesi, hangi taşıta ne kadar mal yüklendiğini, her birim, paket, çuval, vs. ağırlığı içermektedir. Gümrük idarelince ve hasar halinde sigorta şirketlerince istenebilmektedir.

Çıkarılmış Sermaye
Kayıtlı sermaye sistemine tabi ortaklıkların satışı yapılmış (ihraç edilmiş) hisse senetlerini temsil eden sermayelerdir.

Çoğaltma hakkı
Bir eserin aslını veya işlenmelerini kısmen ya da tamamen çoğaltma hakkının münhasıran eser sahibine ait olması.Eserlerin aslından ikinci bir kopyasının çıkarılması ya da eserin işaret, ses ve görüntü nakil ve tekrarına yarayan, bilinen ya da ileride geliştirilecek olan her türlü araca kayıt edilmesi, her türlü ses ve müzik kayıtları ile mimarlık eserlerine ait plan, proje ve krokilerin uygulanması da çoğaltma sayılır. Aynı kural, kabartma ve delikli kalıplar hakkında da geçerlidir. Çoğaltma hakkı, bilgisayar programının geçici çoğaltılmasını gerektirdiği ölçüde, programın yüklenmesi, görüntülenmesi, çalıştırılması, iletilmesi ve depolanması fiillerini de kapsar.

DPT 2011 ® Her Hakkı Saklıdır.
dpt@dpt.com.tr