Ana Sayfa | DPT Hakkında | İletişim
 

DOLAR
Alış
TL
Satış
TL
EURO
Alış
TL
Satış
TL
 
 
Resmi Gazete
Ticaret Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Aile ve Çalışma Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Sanayi Bakanlığı
Türk Patent Marka Kurumu
Ticaret Sicil Gazetesi
 

KOBİ SÖZLÜĞÜ
 
A - B - C - Ç - D - E - F - G - H - I - İ - J - K - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z
 
Sözlükte Ara :
S Harfinde Ara :
 
 
Sağlık Sertifikası
İhraç konusu malın sağlık koşullarına uygun olup olmadığını gösteren belge niteliğindedir. Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı yada Üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınmaktadır.

Satın Alma Gücü Paritesi (SGP)
Ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılaşmasını ortadan kaldıran para birimi dönüştürme oranıdır. Eldeki toplu bir para parite oranı ile farklı bir para birimine dönüştürüldüğünde, tüm ülkelerde aynı sepetteki mal ve hizmetler satın alınabilir. SGP ülkeler arasındaki fiyat farklılıklarını yok ederek, ulusal para birimlerini birbirlerini dönüştüren orandır.

Selektif Politikası
Kredilerin türüne, kullanılacakları alanlara, devletçe güdülen amaçlara ve ekonomik konjonktürün durumuna göre düzenlenen farklılaştırma, teşvik etme ya da zorlaştırma politikasıdır.

Sendika
İşçi ve işverenlerin kendi hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek üzere oluşturdukları, örgütlendikleri sınıfsal ve toplumsal örgütlerdir. İşçi Sendikaları: İşçi sınıfının ekonomik örgütleri olarak yalnızca ücretlerin ya da parasal sosyal hakların belirlenmesi amacıyla toplu sözleşmeler yapmasının yanı sıra; toplumsal ve siyasal yaşamın içinde etkinlikler düzenler, demokrasinin sınırlarını geliştirir ve işçi haklarını güvencede tutarlar. İşçilerin birer dayanışma örgütü olan sendikalar; dil, din, inanç, ırk, etnik ya da ulusal farklılık ve düşünce, ayrımı gözetmeksizin tüm işçilerin ortak örgütleridir. Kitle Örgütü: Sendikalar, işçilerin siyasal görüşüne bakmaksızın; ücretlerin artırılması, çalışma süresinin kısaltılması, izin sürelerinin artırılması, yaşama ve çalışma koşullarının geliştirilmesi ve hiçbir hak kaybına uğramaksızın iş güvencesi sağlanması için uğraşır. Bu konumuyla sendikalar, kitle örgütleridir.

Serbest Bölge
Ülkelerin milli sınırları içinde bulunmakla birlikte, vergi ve gümrük mevzuatlarının uygulanması bakımından gümrük hattı dışında bırakılan yerler.

Serbest Döviz
Konvertibl ulusal para. Yurtiçinde başka ulusal paralara tahvili serbest olup, yurtdışına transferlerine çeşitli sınırlar konmuş olabilir.

Serbest Liman-Bölge
Siyasi sınırlar içinde kalmasına karşın gümrük sınırları dışında tutulan liman ya da bölgedir.

Sermaye Artırımı
Bir şirketin esas sermayesine karşılık olan hisse senetlerinin bedelleri ödendikten sonra genel kurul kararı ile yeni hisse senedi çıkarılarak şirket sermayesinin artırılmasıdır.

Sermaye Piyasası
Genellikle uzun vadeli fon ihtiyaçlarının karşılandığı ve Hazine tarafından kontrol edilen piyasadır.

Sevk Belgesi;Konişmento(Bill of Lading)
Tren, uçak veya gemi ile yapılan taşımacılıkta kullanılan ve malın taşımak üzere teslim alındığını ve varış noktasında konşimento sahibine teslim edileceğini gösteren kıymetli evrak niteliğinde bir belgedir. Konşimento'da bulunması gereken zorunlu unsurlar şunlardır: 1) Düzenleyen kimsenin imzası (Taşıyan veya onun yetkili kıldığı kişi) 2) Taşıyanın adı ve soyadı veya ticaret ünvanı 3) Taşınan malın cinsi, ölçüsü (sayı, uzunluk vs.) markası, ve diğer özelliklerine ait bilgiler4) Tanzim tarihi ve yeri 5) Kaç nüsha olarak düzenlendiği.

Sınırda Teslim / Delıvered At Frontıer (DAF)
Bu terim satıcının teslim yükümlülüğünün, malların ihraç için gümrükten geçirilip, sınırda belirlenen yer ya da noktada ancak bitişik ülkenin gümrük sınırından önce emre hazır tutulmasıyla sona ermesini ifade eder. Sınır terimi , ihraç ülkesinin sınırı da dahil olmak üzere herhangi bir sınır için kullanılabilir. Dolayısıyla, terimin içinde sözkonusu sınırın her zaman nokta ya da yer belirtilerek kesin şekilde tanımlanmış olması hayati olarak önem taşımaktadır.

Sigorta
İleride meydana gelmesi olası tehlikelerden oluşabilecek zararların giderilmesi için önceden yapılan ödemeler (prim) karşılığında taahhüt edilmesidir.

Sigorta Sözleşmesi (Poliçesi)
Sigortalıya, sigortaya konu olan mal ve hizmetin sigortada belirtilen olasılıklar çerçevesinde zarar görmesi durumunda tazminat vermeyi veya sigortalının hayatında meydana gelen belli olaylar üzerinde ödemede bulunmayı taahhüt eden sözleşmedir. Sözleşme ile her iki taraf birbirlerine karşılıklı olarak edim yükümlülüğü altına girer. Sigorta sözleşmesinin özelliği, sigortacının yükümlülüğünün gelecekte belirli olmayan olgulara bağlı olmasıdır. Sigortanın doğuşu: XIV. yy. İtalyanın kıyı şehirlerinde başladığı biliniyor. Cenovalılar, Venedikliler ve bazı Hansa şehirlerinde tacirler ticari sigortacılık yapıyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk sigorta, 1872'de yabancı sigorta şirketlerince yapılmaya başladı. Atatürk ün isteğiyle kurulan Milli Reasürans A.Ş. ile yerli sigorta şirketleri doğdu. Günümüzde (2000 Mayıs) Hazine Müsteşarlığı tarafından ruhsat verilmiş 70 sigorta şirketi faaliyet gösteriyor.

Sözleşme
İki irade açıklamasının "teklifte bulunma (İcap) ve kabül edilme (Kabul)" karşılıklı ve birbirine uygun olarak yapılan akittir. Teknik olarak, sözleşme "Kabul"ün açıklandığı an meydana gelir. Hazır olmayanlar arasında yapılan bir sözleşme, haberin icapçıya vardığı andır. Sözleşme hükümleri kabulün gönderildiği anda meydana gelmelidir.

Standard
İmalatta, anlayışta, ölçme ve deneyde bir örnekliktir.

Standardizasyon
Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik fayda sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemidir.

Sübvansiyon
Devletin, fiyat politikası sonucu olarak meydana gelen kamu kuruluş zararları karşılaması, toplumsal fayda gözetilerek üretm ya da hizmetin gelişimi için dolaylı, dolaysız ödeme yapmasıdır.

Şerefiye
hizmetleri dolayısıyla gayrimenkullerdeki değer artışı nedeniyle mal sahiplerinin yapılan hizmete katkı payıdır.

DPT 2011 ® Her Hakkı Saklıdır.
dpt@dpt.com.tr