Ana Sayfa | DPT Hakkında | İletişim
 

DOLAR
Alış
TL
Satış
TL
EURO
Alış
TL
Satış
TL
 
 
Resmi Gazete
Ticaret Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Aile ve Çalışma Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Sanayi Bakanlığı
Türk Patent Marka Kurumu
Ticaret Sicil Gazetesi
 

KOBİ SÖZLÜĞÜ
 
A - B - C - Ç - D - E - F - G - H - I - İ - J - K - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z
 
Sözlükte Ara :
K Harfinde Ara :
 
 
Kalibrasyon (Calibration)
ISO 9000 Kalite Güvence Sistemine göre; bir ölçme cihazının göstergesinin, ölçülen büyüklüğünün gerçek değerinden sapmasını belirlemek ve belgelendirmektir. Ölçme, bir işin , onun için belirlenmiş standartlara uygun olarak yapılıp yapılmadığının, gerekiyorsa yapılacak düzeltme sonuçlarının göstergesidir. Ulusal standartlara göre izlenebilirliği olan ve doğruluğu belirli iki ölçü aletinin, karşılaştırılarak standart olmayan ölçü aletindeki sapmaların tesbiti veya ayar yolu ile ortadan kaldırılmasıdır.

Kalite (Quality)
Kalite, insan sağlık ve emniyetinin, hayvan ve bitki varlığının ve çevrenin korunması veya tüketicinin doğru bilgilendirilmesi gibi kriterler göz önüne alınarak bir ürün veya hizmetin varolan veya olabilecek ihtiyaçları karşılama yeteneğine dayanan özelliklerinin toplamıdır.

Kalite Halkası
Herhangi bir ürünün veya hizmetin kalitesini etkileyen, ihtiyaçların belirlenmesinden bu ihtiyaçların yerine getirilip getirilmediğinin araştırılmasına kadar olan aşamaları kapsayan, birbirine bağımlı faaliyetlerin kavramsal modelidir.

Kalite Politikası
kuruluşta, üst yönetim tarafından, kaliteye ulaşmak için resmi olarak belirlenen kalite amaç ve yöndür.

Kalite Güvence
Bir ürün veya hizmetin, verilen kalite taleplerini karşılayacak, yeterli düzeyde güvenin sağlanması için gerekli, planlanmış ve sistematik faaliyetlerin tümüdür. (DIN ISO 8402/04.1989)

Kalite Güvencesi
Ürün ve hizmetin kalite açısından yeterli güveni sağlayabilmesi için gerekli olan planlı ve sistematik faaliyetler bütünüdür.

Kalite Kontrol
Kalite isteklerini sağlamak için kullanılan uygulama teknikleri ve faaliyetleridir.

Kalite Sistemi
Kalite yönetiminin uygulanabilmesi için gerekli olan kuruluş yapısı, sorumluluklar, prosedürler, prosesler ve kaynaklardır.

Kalite Kontrol
Kalite iteklerini sağlamak için kullanılan operasyonel teknikler ve faaliyetlerdir. (DIN ISO 8402/04.1989)Kalite Kontrol işletmelerin üretim biriminde hataları saptamak ve trendleri görmek amacı ile kullanılan teknikler ve araçlardır

Kalkınmakta Öncelikli Yöreler (KÖY)
Geri kalmış yörelerin kalkınmasını sağlamak ve iç göçün önüne geçmek için hazırlanan projedir. 15 Nisan 2000 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan yeni düzenleme ile "Birinci Derecede Kalkınmada Öncelikli Yöre" statüsü verilen il sayısı 22'den 59`a yükseldi.

Kanuni Yedek Akçe
Bankalar tarafından bir emniyet fonu olarak ve olası zararlarını karşılamak amacıyla kardan ayrılan paya denir.

Kapalı ekonomi
Ülkeler arasındaki ticarete katılmayan ve kendi kendine yeterli olabilen ekonomi. Diğer ekonomilerle asgari düzeyde ilişki sürdürmesine rağmen tüm ihtiyaçlarını kendi sistemi içinde karşılamayı hedefleyen ekonomidir. Ekonomik analiz yapılırken teori, dış ekonomik ilişkilerin bulunmadığını varsayar, uluslararası ilişkileri soyutlar. Terimi ilk kez Alman ekonomist Fichte kullanmıştır

Kâr Transferi
Türkiye'de yatırım yapmış olan yabancıların söz konusu yatırımlardan elde ettikleri gelirlerin yurtdışındaki şirketlerine aktarmasıdır.

Kara Cuma
İMKB'de manipülasyonla gelir elde edildiği 2 Temmuz 1999 Cuma günü kamu oyunda "Kara Cuma" olarak adlandırıldı. Süreç şöyle gelişti; 30 Haziran'da İbrahim Kurban Teftiş Kurulu Başkanlığı'na atanacağı basına yansıdı. IMF Türkiye Masası Şefi Cottarelli'nin Türkiye'deki basın toplantısında 'mali konsolidasyondan' söz ettiği dakikalarda IMF'nin para yardımı geliyor manipülasyonuyla hisse senetlerinde yapay değer artışı sağlandı. Bazı aracı kurumlar İMKB'de satışa geçti. Haberin manipülasyon olduğu anlaşılınca da borsa düşüşe geçerek, en yüksekle en düşük nokta arasındaki kayıp birkaç milyar dolara ulaşacaktı. Basında bazı köşe yazarları ANAP Başkanı Mesut Yılmaz'ı manipülasyona kaynak göstermişti.

Kara Para
işlerden elde edilmemiş veya vergisi ödenmemiş paraya denir

Kariyer Yönetimi
Kariyer Yönetimi, işgörenin yetenek ve ilgilerini analiz etmelerine yardımcı olmak ve kariyer geliştirme faaliyetlerini planlamaktır. Kariyer Yönetimi veya planlaması, iş dünyasına giriş, atamalar, transferler ve iş değiştirmeleri kapsar. Kariyer Yönetimi’nde de bazen birey, bazen örgüt, bazen de ortak olarak alınan kararlar yer almaktadır. İşletmelerde kariyer yönetimine önem verilmesinin nedeni, bireyin iş doyumunu ve örgütte kalmasını sağlama amacına yöneliktir.

Karşılıklı Akreditif (Back to-Back Credit)
Satıcının kendi lehine gelen akreditife dayanarak bu akreditifte öngörülen malların temini için açtırdığı akreditife karşılıklı akreditif denilmektedir.

Karşılıklılık İlkesi
Bir ülkenin; kendi vatandaşlarına diğer ülkede belirli konularda hak tanınması halinde; buna karşılık olmak üzere, anılan diğer ülkenin vatandaşlarına benzer hakları tanıması veya ulusal muamele ilkesini uygulaması karşılıklılık ilkesi olarak tanımlanmaktadır. Bu ilke hukuken veya fiilen (de facto) uygulanabilir. Karşılıklılık iki ülke arasındaki ikili anlaşma ile hukuken sağlanabileceği g ibi, bir hukuki metin olmamakla birlikte fiili uygulama ile de tesis edilmiş olabilir.

Kayıt Dışı Ekonomi
Devletten gizlenen, kayda geçirilmeyen/geçirilemeyen ve bu sebeple denetlenemeyen faaliyetler olarak tanımlanabilir. Enformel ekonomi, illegal ekonomi, gayri resmi ekonomi, gizli ekonomi diye de adlandırılır. Genel olarak kayıt dışı ekonominin, mal ve hizmet üretimine konu olmasına karşılık ekonominin geleneksel ölçüm yöntemleriyle bütünüyle tespit edilemeyen ve GSMH hesaplamalarına yansımayan alanları kapsadığı kabul edilmektedir. Ülkenin tüm iktisadi faaliyetleri dikkate alındığında tanımın kapsamı daha da farklılaşmaktadır. Genel olarak kayıt dışı ekonomi, GSMH hesaplarını elde etmede kullanılan istatistik yöntemler ile kapsanamayan gelir yaratıcı ekonomi faaliyetlerinin tümü olarak tanımlanabilir.

Kayıtlı Sermaye
Sermaye Piyasası Kanununa göre anonim ortaklıkların esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla hisse senedi çıkarabilecekleri azami miktarı gösteren, Ticaret Sicilinde tescil edilmiş sermayeleridir.

Kırmızı Şartlı Akreditif (Red Clause Credit)
Hazırlık için kuvertürün kısmen veya tamamen lehdara peşin olarak ödenmesine imkan veren akreditifdir. Önceleri dikkat çekmesi için akreditife bu maddenin kırmızı mürekkeple yazılması dolayısıyla akreditife "Red Clause Credit" kırmızı maddeli akreditif denilmektedir.

Kliring Anlaşması
deyimidir. Mal bedellerinin, malla ödenmesidir.

Know-How
Bir işletmenin, üretim yöntemleri ya da teknolojisinin, bir başka firmaya satılması veya kiralanması.

Kobi
Küçük ve Orta Boy İşletme.

Koli Müfredat listesi
Koliye ait faturaya sığmayacak kadar kapsamlı bilgiler bu listeye dökülmektedir. Gümrüklerce ve hasar halinde sigorta şirketlerince talep edilmektedir.

Konkordato
Borçlunun, alacaklılarının üçte ikisiyle anlaşarak borçlarının en az yarısını ödemesi ve kalanını da ödeme planına bağlamasıdır. Ticaret mahkemesinin onayladığı bu anlaşmada alacaklılar, alacaklarının belli bir bölümünden feragat ederler. Vadesi gelmiş borçların vadesinin uzatılması şeklinde de yapılabilir. İflasta olduğu gibi borçlu hakkındaki icra takibi düşer. İflas sonrasında müflisin tasarruf yetkisi olmamasına karşın, konkordato borçlusunun konkordato komiserinin denetiminde tasarruf yetkisi bulunur. Ancak borçlu mallarını rehin veremez, gayrimenkullerini satamaz ve kefil olamaz.

Konsinye İhracat
Kesin satış yapılmadan malın, emaneten dış alıcılara, komisyonculara, şube ve temsilciliklere gönderilmesine imkan veren bir ihracat şeklidir.

Konsolidasyon
Uluslararası borç işlemlerinde bankaların ya da direkt olarak borçlu olan ülkenin, vadesi gelen bir borcun daha uzun süreli bir vadeye uzatılması işlemidir.

Konsorsiyum
İki ya da daha fazla işletmenin belirli bir projenin uygulanması konusunda yaptığı işbirliği.

Konut Kredisi
Finans kurumlarından, bitmiş ya da yeni konutlar için faiz karşılığı sağlanan ve belli bir ödeme planı içeren kredilerdir. Tapu tüketicinin elinde olmasına karşın kredi veren finans kuruluşuna ipotek edilir. Konut kredisi, tüketiciye sunulurken banka faizi ve bankanın üstlendiği risk getirisini de içerir. Türkiye'de yaygın olarak kullanılan konut kredisi, ABD ve AB ülkelerinde mortgage ve gayrimenkul ipotek biçiminde de kullanılmaktadır.

Konvektibilite
Ulusal paranın, dış ticaret gereksinimlerinin karşılanmasında, resmi bir rakamın ya da yasanın iznine gerek kalmaksızın bir başka bir ulusal paraya dönüştürülmesi ve uluslararası mübadele aracı olarak kulanılabilmesidir.

Kredi
Mali kurumlarca kişi ve kuruluşlara verilen borç paraya denir.

Kredi Kartı (Credıt Card)
Bir kredi kurumunun üye ve kart sahiplarine belirli yerlerde kredili alışveriş imkanı sağlayan kartıdır.Bu kartlar sadece kredi kartının geçerli olduğu mağazalarda geçerlidir.

Kredi Stoku (Credıt Stock)
Ticaret ,yatırım ve kalkınma bankalarının verdiği krediler ile merkez bankasının kredilerinin oluşturulduğu kredi miktarıdır.

Kredili İhracat
İki ve çok taraflı kredili anlaşmaları dışında kalmak kaydıyla mal bedeli dövizlerin, ihracattan sonra normal süreleri (Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu’nda) öngörülen süreleri aşacak şekilde ödenmesine ve yurda getirilmesine imkan sağlayan ihracat şeklidir.

Kredili Satış (Sale On Account)
Malın teslim edilmesinden bir süre sonra bedelinin ödenmesi şeklinde yapılan satış türüdür.Bu tip satışlarda belirli bir vade söz konusudur.Eğer bedel alıcı tarafından vadesinden önce ödenirse ,belirli bir oranda indirim yapılır.

KDV İstisnası
Teşvik Belgesine istinaden yerli ve ithal listelerde yer alan makine ve teçhizattan Müsteşarlıkça proje bazında uygun görülenlerin Katma Değer Vergileri makine alımı esnasında ödenmeyecektir.

DPT 2011 ® Her Hakkı Saklıdır.
dpt@dpt.com.tr